Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne.

 1. Sprzedawca ustanawia Regulamin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18  lipca 2002  r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu mogą być zawarte w języku polskim.
 4. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz może udostępniać go w załączeniu do wiadomości e- mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów.
 5. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go,  pozyskać i  odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 6. Podane   na  stronie   internetowej  Sklepu   informacje   nie   stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 7. W celu  korzystania  ze  Sklepu,  konieczne  jest  dysponowanie  przez Klienta   urządzeniem   teleinformatycznym   z   dostępem   do   sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także aktywnym  i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 8. Korzystanie   ze   Sklepu   może   wiązać   się   z  poniesieniem   przez Klienta   kosztów   opłat   z   tytułu   dostępu   do   sieci   Internet   oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Klient.
 9. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartości.

§2 Towary

 1. Sprzedawca  udostępnia  Klientom  strony  internetowe,  zawierające opis i fotografie produkowanych Towarów.
 2. Sprzedawca   nie   umożliwia   zakupu  Towarów   za   pośrednictwem sklepu.
 3. W  celu  złożenia  zamówienia  na   zakup   Towaru,  należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Realizacja Usługi sprzedaży następuje na warunkach indywidualnie ustanowionych z Klientem.

§3 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  • b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Sklepie Stacjonarnym, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  • c) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności DotPay, obsługiwany przez firmę PayPro S.A (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPro S.A o dokonaniu płatności przez Klienta);
  • d) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
  • e) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w Sklepie Stacjonarnym (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Sklepie Stacjonarnym).
 3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§4 Dostawa.

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Termin dostawy zamówionych produktów uzależniony jest od stanów magazynowych oraz czasu ewentualnej produkcji. Maksymalny czas na dostawę wynosi 31 dni.
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 6. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 7. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Sklepie Stacjonarnym w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

§5 Serwis

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę serwisu kotłów CO.
 2. W celu otrzymania oferty Usługi serwisu, należy wypełnić i przesłać formularz serwisowy, dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 3. Realizacja Usługi serwisu następuje na warunkach indywidualnie ustanowionych z Klientem.

§6 Gwarancje

 1. Towary mogą być objęte gwarancją Sprzedawcy.
 2. Udzielenie  gwarancji  następuje  przez  złożenie  oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
 3. Wraz  z  Towarem,  Sprzedawca  wydaje  Klientowi  dokument gwarancyjny.
 4. W przypadku  objęcia  Towaru  gwarancją,  Klient  jest  uprawniony  do reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta.
 5. Prawo korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z gwarancji.
 6. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 7. W razie  wykonywania  przez  Konsumenta  uprawnień  z  gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.

§7 Rękojmia

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumentów, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną, chyba że Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Sprzedawca   jest   odpowiedzialny   z   tytułu   rękojmi,   jeżeli   wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Jeżeli przedmiotem Sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Roszczenie  o  usunięcie  wady  lub  wymianę  Towaru  na  wolny  od wad  przedawnia  się  z  upływem  roku,  licząc  od  dnia  stwierdzenia wady, przy  czym  bieg  terminu  przedawnienia  nie  może  zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W terminach   określonych   w  niniejszym   punkcie,   Konsument   może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Konsument żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna   się   z   chwilą   bezskutecznego   upływu   terminu   do wymiany Towarów lub usunięcia wady. W razie dochodzenia przed sądem  albo   sądem  polubownym   jednego   z  uprawnień   z  tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu  rękojmi,   przysługujących   Konsumentowi,   zaczyna   biec   od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności Towaru do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady   fizyczne   tego   Towaru   stwierdzone   przed   upływem   tego terminu.  Upływ  terminu  do  stwierdzenia  wady  nie  wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub  wynikły  z  przyczyny  tkwiącej  w  Towarze  w  tej  samej  chwili. Wada fizyczna Towaru polega na jego niezgodności z umową i występuje w szczególności, jeżeli:
 4. nie ma on właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 5. nie   ma   on   właściwości,   o   których   istnieniu   Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
 6. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru,
 7. został on wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym,
 8. został nieprawidłowo zamontowany i  uruchomiony przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 9. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na Towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego  przedstawia  się  jako  producent.  Sprzedawca  nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że  Towar nie ma właściwości wynikających z tych publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień  tych  nie  znał  ani,  oceniając  rozsądnie  nie  mógł  znać albo   nie   mogły   one   mieć   wpływu   na   decyzję   Konsumenta   o zawarciu umowy Sprzedaży albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy Sprzedaży.
 10. Wada prawna Towaru występuje w szczególności, jeżeli:
 11. stanowi on własność osoby trzeciej,
 12. jest obciążony prawem osoby trzeciej,
 13. z  decyzji  lub  orzeczenia  właściwego  organu  wynika ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem.
 14. Jeżeli  Towar  ma wadę,  Konsument  może  żądać  wymiany  Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym  czasie  bez  nadmiernych  niedogodności  dla Konsumenta.  Sprzedawca  może  odmówić  zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 15. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w Polityce prywatności i plików cookies.
 16. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików cookies.
 17. Sprzedawca    może    przetwarzać    dane    osobowe   użytkowników Sklepu,   w  celu   i   zakresie   o  którym   informuje   przed   zebraniem danych lub w chwili ich zbierania.
 18. Osobom,  których  dane  zostały  zebrane  przez  Sprzedawcę, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies oraz przekazane w sposób czytelny i  komunikatywny przed zebraniem danych lub w chwili ich zbierania.
 19. Prawa   o  których   stanowi   punkt  powyższy,  to  w  zależności   od podstaw przetwarzania danych: prawa dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,   wniesienia   sprzeciwu   wobec    ich   przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 20. W przypadku,  gdy  dane  osobowe przetwarzane  są na  podstawie zgody na ich przetwarzanie, może  ona zostać cofnięta w dowolnym momencie.  Cofnięcie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem, jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to  nie ma  zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony  lub  naprawiany  przez  Sprzedawcę  albo  Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument nie może  odstąpić od umowy, jeżeli wada  jest   nieistotna.   Obniżona   cena   o  której   stanowi   niniejszy punkt, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy,  w  jakiej  wartość  Towaru  z  wadą  pozostaje  do  wartości Towaru  bez   wady.  Konsument  może   zamiast  zaproponowanego przez   Sprzedawcę   usunięcia   wady  żądać   wymiany   Towaru   na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać  usunięcia wady, chyba że  doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez  Sprzedawcę.  Przy  ocenie  nadmierności  kosztów  uwzględnia się  wartość  Towaru  wolnego  od  wad,  rodzaj  i  znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę  niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli spośród Towarów  sprzedanych tylko niektóre są wadliwe  i dają  się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie  Konsumenta  do  odstąpienia  od  umowy  ogranicza  się do Towarów wadliwych. Jeżeli z powodu wady Towaru Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może   on  żądać   naprawienia  szkody,  którą  poniósł  przez  to,  że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia Towaru oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie,   w  jakim   nie   odniósł   korzyści   z  tych  nakładów   (a  nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu – w   przypadku   wady   prawnej).   Nie   uchybia   to   przepisom   o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych, a niniejszą normę   stosuje   się   odpowiednio   w   razie   dostarczenia   Towaru wolnego   od  wad  zamiast   rzeczy   wadliwej   albo   usunięcia   wady przez Sprzedawcę.
 21. Jeżeli Towar wadliwy został zamontowany, Konsument może  żądać od Sprzedawcy jego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu  wymiany  na wolny  od wad lub  usunięciu  wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. Jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę  Towaru, Konsument może  żądać  od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednak jest obowiązany ponieść  część związanych  z tym kosztów,  przewyższających  cenę Towaru albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu  i  ponownego  zamontowania,  do  wysokości  ceny Towaru.
 22. Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty  demontażu  i  dostarczenia  Towaru,  robocizny,  materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta Towar wadliwy w razie jego wymiany na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.
 23. Jeżeli   z  zawartej   umowy  wynika,   iż   dostarczanie   Towarów   ma nastąpić częściami, a Sprzedawca mimo żądania Konsumenta nie dostarczył zamiast Towarów wadliwych takiej samej ilości Towarów wolnych od wad, Konsument może  od umowy odstąpić także co do części Towarów, które mają być dostarczone później.
 24. Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem Towarów, Konsument może odesłać Towar na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 25. Stosowanie   prawa   rękojmi   zostaje   wyłączone   w   stosunku   do Klientów niebędących Konsumentami.

§ 8 Reklamacje

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi można  składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi można  składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne z rękojmi powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Konsumenta.
 4. W treści składanej reklamacji z tytułu rękojmi, zaleca się podanie:
 5. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
 6. numeru rachunku bankowego  Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności.
 7. W przypadku,  gdy  reklamacja  z  tytułu  rękojmi  dotyczy  Towaru,  w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, na jego koszt. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru byłoby nadmienię utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 8. Sprzedawca  rozpoznaje  reklamacje  z tytułu rękojmi  w terminie  14 dni od daty zgłoszenia.
 9. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji z tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
 10. Jeżeli  Konsument  zażądał  wymiany  Towaru  lub  usunięcia  wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena  ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 11. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Sprzedawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.
 12. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.

§9Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z  następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego   adres   z   uwagi   na   właściwość   można   ustalić   za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
 3. złożenie  wniosku  o wszczęcie  postępowania  mediacyjnego  w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą  strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
 4. skorzystanie z pomocy  powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
 5. złożenie   skargi   za    pośrednictwem   unijnej   platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/,  zgodnie  z rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) Nr 524/2013 z  dnia  21  maja  2013  r.  w  sprawie  internetowego systemu  rozstrzygania  sporów  konsumenckich  oraz  zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 6. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu   do   tych  procedur   znajdują   się   w  siedzibach   oraz   na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
 7. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§10 Odstąpienie od umowy

 1. W przypadku zawarcia umowy Sprzedaży na odległość, Konsument może   bez   podawania  przyczyny  odstąpić  w  terminie  14  dni  od umowy, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 2. Konsument może  odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
 4. Sprzedawca  zobowiązuje  się  do odebrania  Towaru  na swój  koszt, gdy  ze  względu  na  jego  charakter  nie  można  odesłać  Towaru  w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie Towar został Dostarczony Konsumentowi  do  miejsca,  w  którym  zamieszkiwał  w  chwili zawarcia umowy Sprzedaży.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za  zmniejszenie wartości Towaru  będące  wynikiem  korzystania  z  niego  w  sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. W przypadku  odstąpienia  od umowy,  uważa  się  ją  za  niezawartą.
 7. Jeżeli  Konsument  złożył  oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§11 Przetwarzanie danych oraz plików  cookies wcześniejszego przetwarzania danych.

 1. Zawierając umowę o świadczenie Usługi, Klient może upoważnić Sprzedawcę do przesyłania informacji związanych z umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 2. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach swoich danych, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

§12 Warunki licencyjne

 1. Sprzedawca udziela na rzecz Klientów korzystających ze Sklepu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu, z zachowaniem niniejszych warunków.
 2. Nazwa  Sklepu,  projekt  graficzny  Sklepu,  struktura  Sklepu,  Sklep, kod źródłowy lub skompilowany Sklepu, strony internetowe służące do obsługi Sklepu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Sprzedawcę w związku z udostępnieniem Sklepu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Sprzedawca  nie  przenosi  na Klienta  praw  autorskich  majątkowych do Sklepu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania  prawami  autorskimi  majątkowymi  do tych utworów lub  Sklepu  i  korzystania  z  nich,  a  także  na  wykonywanie  innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 3. Prawo    do   używania    Sklepu    i    powiązanych    z   nim    utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Klient  nie  może:  wypożyczać,  dzierżawić  ani  odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych  na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
 5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Sklepu i powiązanych   z  nim   utworów.   Sprzedawca   zachowuje   wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Sklepu.
 6. Publikując w Sklepie dowolne treści a w szczególności: komentarze lub opinie, Klient udziela na rzecz Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej  w  czasie,  nieograniczonej  terytorialnie  i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach   eksploatacji:   publikacja   w   obszarze   strony   internetowej Sklepu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji o której stanowią punkty   powyżej,   w  celu   umożliwienia   Klientom   korzystania   ze Sklepu.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Sklepu lub za jego pośrednictwem, treści:
  • bezprawnych,
  • mogących  wprowadzić w błąd innych Klientów,
  • naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy lub osób trzecich,
  • powszechnie   uznanych    za    obraźliwe,   wulgarne   lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.
 8. Sprzedawca   jest   uprawniony   do  usunięcia   lub   moderacji   treści, które naruszają postanowienia Regulaminu.

§13 Obowiązywanie i zmiana  regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa   dotyczących   przedmiotu   świadczenia   Usług,   a   także   z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu.
 4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.
 5. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze strony internetowej Sklepu, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego  brzmienia.
 6. Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne  z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 3. przerwy  w  prawidłowym  funkcjonowaniu  Sklepu  oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
 4. przerwy  w  prawidłowym  funkcjonowaniu  Sklepu  oraz nienależyte  wykonywanie  Usług  na  rzecz  Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,
 5. korzyści utracone    przez    Klientów    niebędących Konsumentami.
 6. W przypadku  braku  możliwości  polubownego  rozstrzygnięcia  sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej   w   okoliczności   dopuszczania   takiej   możliwości   przez przepisy  jego  prawa  krajowego,  za   właściwy  dla  jego rozstrzygnięcia  ustanawia  się  sąd  właściwy  dla  siedziby Sprzedawcy.
 7. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  w  przypadku,  gdy  przepisy  ich  prawa  krajowego dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Postanowienia  Regulaminu  nie  mają  na  celu  wyłączać  ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 9. W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
 10. W przypadku, gdy postanowienia  Regulaminu  okażą  się  nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§15 Definicje użyte  w regulaminie

 1. Dni robocze  to dni  tygodnia  od  poniedziałku  do  piątku,  z  wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostarczenie to proces  doręczenia  Towarów  Klientowi  do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem Przewoźnika.
 3. Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności  prawnych,  lub  ograniczonej  zdolności  do czynności  prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie  obowiązującego  przyznają  zdolność  prawną,  która  zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.
 4. Konto  Klienta to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta za pośrednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania. Konsument  to Klient,  który  jest  osobą fizyczną  i zawiera  umowę  w celu niezwiązanym   bezpośrednio   z  prowadzoną   przez   niego   działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Koszyk  to  funkcjonalność  Sklepu,  umożliwiającą  kompletowanie zamówień Towarów przez Klienta.
 6. Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we współpracy ze Sprzedawcą.
 7. Sklep  to sklep, prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: parex- kotly.com.pl.
 8. Sprzedawca to Paweł Musiński, prowadzący działalność gospodarczą Paweł Musiński „PAREX” Kotlarstwo – Ślusarstwo, ul. Krótka 5, 63-308  Gizałki, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju,   pod  numerem   NIP   6670005681  oraz   REGON  251075532, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu. Ze Sprzedawcą  można  się  skontaktować  pod  numerem  telefonu:  62  7411 338 oraz przy użyciu adresu e-mail: biuro@parex-kotly.com.pl.
 9. Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny.
 10. Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.
 11. Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania  umów  na  odległość,  bez  jednoczesnej  fizycznej  obecności stron.
 12. Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, za pośrednictwem Sklepu.